Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela

Pobierz

rozmiar: 34,84 KB: PDF: pobierz: Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku dla dyrektora placówki oświatowej.. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego.. Uzasadnienie wniosku powinno być sporządzone zgodnie z wymogami z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli(Dz.U.. Co zmieniło się w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2009 r. w zakresie nagród dla nauczycieli?. 1, są przyznawane z okazji Dnia.. 7 ust.. Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.. (z rozporządzenia MEN z dnia 10 sierpnia 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ).. odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Premia czy nagroda wywołuje zawsze pozytywne emocje wśród pracowników.. Znajdziesz tu materiały ułatwiające organizację pracy w trakcie całego roku szkolnego, niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć.Spełnienie wymagań zawarte jest we wniosku przedłożonym przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich.. Do tej pory wniosek o nagrodzenie pedagoga składał dyrektor.. Pracownik powinien wiedzieć, kiedy i za co może spodziewać się nagrody czy też premii.Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!.

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Wniosek powinien zawierać: dane dotyczące nauczyciela, uzasadnienie wniosku (ze wskazaniem spełniania przez nauczyciela kryteriów, od których uzależnione jest przyznanie nagrody), opinię rady pedagogicznej w sprawie przyznania nauczycielowi nagrody.Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli tworzy się za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących i dyrektorów szkoły (art. 49 ust.. Ustalenia końcowe § 5.. Nagrody, o których mowa w § ust.. Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Znajomość reguł i konsekwencji przyznawania takich gratyfikacji jest przydatna dla dwóch stron stosunku pracy..

Nr 333 PMK)Czy wnioskując o nagrodę kuratora dla nauczyciela opisujecie w uzasadnieniu tylko jedno wymaganie spośród § 2. a-f ?

Przesyłanie informacji na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek w województwie podkarpackim w razie zaistnienia zmiany ich funkcjonowania (zawieszenie zajęć na podstawie opinii Sanepidu, czasowe zmodyfikowanie tygodniowego rozkładu zajęć)Wniosek o przyznanie nagrody sklada do Dolnošlqskiego Kuratora OŠwiaty: I) w przypadku nagrody dla nauczyciela dyrektor szkoly lub placówki, w której zatrudniony jest dany nauczyciel, 2) w przypadku nagrody dla dyrektora szkoly lub placówki — organ prowadzqcy szkolç lub placówkç, w której zatrudniony jest dany dyrektor.Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody ministra składa dyrektor, gdy nagroda przyznawana jest nauczycielowi lub organ prowadzący szkołę w przypadku nagrody dla dyrektora szkoły.. § 5.Dyrektorzy szkół i przedszkoli złożyli 38 wniosków o nagrody.. Edukacji Narodowej.Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym nagród dla nauczycieli - kurator będzie mógł je przyznawać z własnej inicjatywy.. staż pracy: 25 lat.. rozmiar: 43,86 KB: RTF: pobierz1 Wniosek o przyznanie Nagrody za rok.. r. dla nauczycieli akademickich AMG Imię i Nazwisko Pion / Wydział Komórka UZASADNIENIE Podstawę wnioskowania o nagrodę dla ww..

Krótkie uzasadnienie bez podania rzetelnej informacji na temat osiągnięć nauczyciela ( np. 1-2 zdania).Oświadczenie - Nauczyciel Mądry Sercem.

Nr 2520 PMK) Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za 2020 rok (Zarz.. Przecież to wewnetrzna sprawa firmy i na ogół szef czy kierownik wie ,za co chce wyróżnić i nagrodzić pracownika.. nauczyciela akademickiego stanowią *) : Oryginalne i twórcze naukowo badawcze, udokumentowane efekty materialne działalności naukowej i eksperckiej; rozwój kadry naukowej ; dydaktyczne: Suma.. Zmieniono art. 49 ust.. Wpisujemy na końcu ,,uzasadnienia wniosku przez zgłaszającego" wszelkie inne nagrody: np. organu .Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, określa załącznik do niniejszego .. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością .Specjalną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy otrzymał w 2005 r. Jest nauczycielem z 27 letnim stażem pedagogicznym.. 2 i 3, zgodnie z którym tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ust.. 2 UzKN: wniosek nauczyciela mianowanego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.We wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla działacza związkowego część zawodowa i społeczna działalności w treści uzasadnienia wniosku może stanowić co najmniej 25% jej treści..

4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.

Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej "nagrodami", ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust.. regulaminu.. "Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczyciela, w tym zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej + oświadczenie [WORD] Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za 2020 rok (Zarz.. Zadaniem dyrektora jest zapoznanie wszystkich członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły z "Kryteriami przyznawania nagród" opracowanymi przez organ prowadzący i ministra właściwego do .Ważne informacje.. Popularność zagadnienia sprawia, że warto mu się bliżej przyjrzeć.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!organ prowadzący szkołę - o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły.. rozmiar: 14,77 KB: DOCX: pobierz: Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku dla dyrektora placówki oświatowej.. Lidia Grzeszczak nauczyciel mianowany.. Zakwalifikowano 28 wniosków, które uzyskały akceptację Burmistrza.nie wyobrażam sobie,żeby ktoś na forum napisał sensowne uzasadnienie dla wypłaty nagrody nie wiadomo za co i po co.. Wnioski o przyznanie nagród ministra składane są za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty bądź organu sprawującego nadzór .Natomiast wnioski o nagrodę kuratora oświaty są opiniowane przez rady pedagogiczne.. PILNE!. Rozdział V.. Nie znając uzasadnienia trudno cokolwiek doradzać.Dlanauczyciela.pl to portal wydawnictwa Nowa Era pełniący funkcję bazy i wyszukiwarki materiałów dydaktycznych ze wszystkich przedmiotów.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejObszerne uzasadnienia wniosku, często na kilku stronach, nie zawsze odzwierciedlające konkretne osiągnięcia nauczyciela zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu.. ocena pracy: z dnia 29.05.2012r.Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt