Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r

Pobierz

DZIAŁALNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWARozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Akt posiada tekst jednolity .. z 2017r., poz. 2166), ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.. Rejestracja; Szukać.. 6.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych o obiekcieMINISTRA GOSPODARKI I PRACy 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) zarządza się, co następuje: § 1.6. z 2004 r. nr .Jun 15, 2022• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn.. są świadczone usługi hotelarskie.pdf 0.44MB Rozporządzenie MSiT z 26 .MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1. z dnia 19 sierpnia 2004 r. .. (Dz. U. poz. 87) lub rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. poz. 665 oraz z 2002 r. poz. 1190) .Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), zachowanym w mocy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o .MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn..

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.

wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014?2020Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych pdf, 639.02 KB, Data publikacji : 15.01.2007 Data modyfikacji : 21.05.2021ust.. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527), z uwzględnieniem .W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 67, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany .Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.

z 2006 r., poz. 169 z późn.zm.). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst pierwotny Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z późn.. zm. 2)) zarządza się, co następuje: § 1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Akt posiada tekst jednolity .. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.. zm.) zarządza się, co następuje: Art. 1.1.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. SHARE ; HTML ; DOWNLOAD ; Wielkość .Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji Dziennik Ustaw z 2004 r.Rozporządzenia do ustawy o usługach turystycznych: ..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U.

zm.) zarządza się, co następuje: § 1. zm.) PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA DANYCH DZIAŁALNOŚCI: 1.. Na podstawie art. 16 ust.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r.. Rozporządzenie określa:Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC (PL) (Dz. U. poz. 548)Jun 7, 2022Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji Dziennik Ustaw z 2004 r.1.. Na podstawie art. 16 ust.. Nr 259, poz. 1553) tekst ujednolicony Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945) Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r.z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945) Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt