Decyzja o zmianie imienia

Pobierz

Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca w drodze decyzji administracyjnej udziela/odmawia zgody na zmianę nazwiska.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu .Konspekt 02.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za pośred­nictwem konsula.TodayDec 29, 2021Jan 3, 2022Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Zakres podmiotowy ustawy.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który .. Są to zmiana:Jun 27, 2021May 28, 20226 days agoAug 10, 2020zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoby zamieszkałe poza granicami rzeczypospolitej polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula rzeczypospolitej …Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca..

Zmiana imienia i nazwiska 1.

Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiskaFeb 7, 2022Gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca ma obowiązek przedstawić do wglądu, dokument stwierdzający tożsamość.. W razie decyzji, która jest niezadowalająca, stronie służy odwołanie do wojewody.. Kiedy można zmienić imię i nazwiskoOd decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego.. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.. z 2016 r. poz. 23).Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 29 września 2016 r.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca..

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

z 2016 r. poz. 10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r .. W ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w art. 4 wskazano jedynie przykładowy katalog przesłanek uzasadniających dokonanie takiej zmiany.. Złóż wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Złóż wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Odpowiedz na kilka prostych pytań.. Nie oznacza jednak, że w razie odmowy nie można nic ze sprawą zrobić.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.. Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek; dokument tożsamości;Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Warto .Jest o bajecznie łatwe.. Przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 1.May 29, 2022Wniosek o zmianę nazwiska tak samo, jak wniosek o zmianę imienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.. Opłatę od wniosku należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu, lub przelewem na konto urzędu ze wskazaniem w tytule przelewu rodzaju dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy.Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska..

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1.

Otrzymasz odpowiednie informacje.Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska Dz.U.2021.0.1988 t.j.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity: Dz.U.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do: 1. obywateli polskich; 2. bezpaństwowców (apatrydów) - cudzoziemców, niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania;Ustawa o zmianie imienia i nazwiska nie zawiera osobnych regulacji dotyczących procedury wzruszenia niepasującego wnioskodawcy rozstrzygnięcia.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.. 1.Doręczona im decyzja o zmianie imienia (nazwiska) stanowi podstawę do zamieszczenia wzmianek dodatkowych na marginesach aktów stanu cywilnego.. 2.Przesłanki dokonania zmiany imienia Imię podlega ochronie prawnej, przyjęto również zasadę stabilności imion i nazwisk dlatego ustawodawca dopuszcza dokonanie zmiany tylko z "ważnych powodów"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt