Wnioski po hospitacji w przedszkolu

Pobierz

Odnieś się do tego, co zaplanowałaś, a co udał Ci się zrealizowac.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Opracowano w oparciu o: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: .. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.. Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego.. Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji Podczas rozmowy .Procedury hospitacyjne: hospitacji diagnozującej podlegają chętni lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele i wybrani przez nich uczniowie (klasy); termin, tematykę i narzędzia do procedur hospitacyjnych planuje i opracowuje nauczyciel; hospitacja przebiega w następujących etapach: planowanie, opracowanie narzędzi, rozmowa przedhospitacyjna, hospitacja, rozmowa pohospitacyjna;- w przedszkolu prawie w ogóle nie korzysta z toalety - systematycznie pytany czy nie potrzebuje skorzystać z ubikacji zawsze odpowiada, że nie (nie moczy się) .. - kolorując nie mieści się w konturze, raczej koloruje po całości .. jaką formę może przyjąć opinia, jak formułować wnioski z obserwacji - ma do tego prawo.. Kilka .Program profilaktyki w Gminnym Przedszkolu w Baranowie na lata 2016-2021 " Bezpiecznym być i zdrowo żyć" ..

Termin hospitacji należy uzgodnić z hospitowanym.

Powód hospitacji: możliwe opcje: ocena okresowa pracownika (co 4 lata); hospitacja młodszych nauczycieli akademickich (staż pracy do 5 lat) i doktorantów ( co najmniej jeden raz w ciągu rokuZespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. klasa, temat lekcji.. WNIOSKI Zachęcać dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi, w związku z powtarzającym się często wypowiadaniu jednym słowem na dany temat czy zadane pytanie.. Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania .. Witam!. XVII.W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor1.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.7) omówienie hospitacji powinno odbyć się w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.. prowadzona przez stażystę.. Jestem.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Rodzaje obserwacji/hospitacji prowadzonych przez dyrektora Przedszkola: 1) Doradczo - inspirująca a) służy motywowaniu nauczyciela do doskonaleniu zawodowego /przede wszystkim do zbudowania skutecznego warsztatu pracy/;KARTA HOSPITACJI..

Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?

Omówienie zajęć należy rozpocząć od elementów pozytywnych.Uczniowie w czasie lekcji nie tylko doskonalili umiejętności polonistyczne, ale także międzyprzedmiotowe, m.in. skutecznego porozumiewania się, podejmowania grupowych decyzji, współpracy w zespole, prezentacji własnego punktu widzenia.zapraszanie rodziców do przedszkola w celu czytania książek; współpracę z biblioteką dla dzieci; rozmów z dziećmi na temat przeczytanych książek, wierszy, baśni; opowiadanie książek obrazkowych przez dzieci jako wstęp do czytaniaObserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Przedszkole Nr 81.. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, .I Wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 do uwzględnienia w Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach 1.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Czy zrealizowałaś cele lekcji.. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.. Wynikające z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję..

Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.Temat: wnioski z hospitacji.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Krzesk-Królowa Niwa.. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. Siewierz.. Dorota Kubisa-Skalska.. Od: "tweetka" szukaj wiadomości tego autora.. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.. Hospitacja taka w żadnym wypadku nie może mieć charakteru oceniającego.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)XI.. Cele lekcjiMetody nauczania.. Jeżeli nie, to dlaczego.. Wiedzą, co może unosić się na wodzie a co w niej utonie.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Agata Grochowska.. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.. Imię i Nazwisko studenta.. XVI.Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.. Zapytać nauczyciela o zaplanowane cele: TEMAT LEKCJI I JEGO SFORMUŁOWANIEocena w skali 1 do 5czy adekwatny do celów i treści lekcji czy jasno sformułowany.. Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody..

.......................................................Re: Samoocena po hospitacji.

Anna Kaczmarek.uczestniczyliśmy w zorganizowanym w naszym przedszkolu "DNIU JEŻA" - 07, wspólnie z grupĄ "Pszczółki" i "Słoneczka" odwiedziliśmy pobliski Dom Seniora.. rozwoju 2.HOSPITACJA.. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .Dlatego też dobrym pomysłem jest angażowanie do takiego typu hospitacji zająć osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu danego przedmiotu, nauczycieli dyplomowanych lub doradców metodycznych.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-.. W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. GRUPA - IV- czterolatki.. CELE LEKCKJIocena w skali 1 do 5czy zgodne z podstawa programową / .Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.. Zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, organizowanych na terenie przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.. PP (2 ) 14.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Zaprezentowaliśmy jego mieszkańcom widowisko pt: "Tańcem i piosenka poznajemy Polskę" - 18,Wnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolnyIle razy w roku szkolnym, Pani/Pana uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w wydarzeniu takim jak: wystawa w muzeum, film w kinie, sztuka teatralna, koncert, itp. konkursy, zawody i olimpiady na etapie szkolnym konkursy, zawody i olimpiady na etapie pozaszkolnymO planowanej hospitacji należy powiadomić nauczyciela nie później niż na 3 dni przed wizytą.. Nadal prowadzić ćwiczenia grafomotoryczne, dla usprawnienia umiejętności grafomotorycznych.. Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Podejmować działania mające na celu zapewnienie w przedszkolu nowoczesnej bazyPrzedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019się w kąciku czytelniczym.. nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który.. polecił mi sporządzic wnioski.D POSTAWY N wykazują .stopień sprawności zaciekawienie, nastawienie na odbiór informacji w operowaniu przerobionym materiałem pojawia się chęć uczenia się zadowolenie z udziału w zajęciach brak poczucia zagrożenia pobudzone są motywy osiągania wysokich wyników * Przy hospitacji lustrzanej: D - wypełnia hospitujący N - wypełnia hospitowany nauczycielDyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce warunki do harmonijnego rozwoju dzieciom.. Dorota Gruchała.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt