Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych

Pobierz

Mocne strony .. Założenie IPET.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaData podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.2 nadzwyczajna wierność szczegółów, Inne źródła PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Sprawność rąk dziecka (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i .Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: hłopiec samodzielnie się przemieszcza, biega i skacze.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk uczniaArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6 Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: chłopiec porusza się samodzielnie.29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia..

Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Przedmioty Mocne strony Słabe strony Potrzeby Rozpoznawanie potrzeb dziecka/uczniaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA NA PODSTAWIE DIAGNOZ CZĄSTKOWYCH Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Chłopiec samodzielnie się przemieszcza, biega i skacze.. Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowaniaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA/UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne .. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej przeciętnej..

21.na podstawie diagnoz cząstkowych.

Prawidłowa motywacja zadaniowa, gotowość do podejmowania wysiłku .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Zainteresowania.. U. zdolnienia.. Komunikowanie się z innymi.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Wnioski/potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna dziecka.indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienie ucznia.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Mocne strony: Słabe strony: Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Obszar funkcjonowania .

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Słabe strony.. Załącznik nr 6 na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar fu nkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna .posiadanego przez ucznia Drugi krok Przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.. Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .18.Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia/dziecka.. Bardziej szczegółowoPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA cd.. Słabe strony dziecka: Występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową, np. ze skakaniem na dwóch nogach jednocześnie .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA NA PODSTAWIE DIAGNOZ CZĄSTKOWYCH Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Chłopiec porusza się samodzielnie, omija większe przeszkody; po schodach .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych | |Opis funkcjonowania dziecka w danym| |Od wielu lat pojęcie "wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia" znane jest nauczycielom i szkolnym specjalistom, którzy bezpośrednio pracują z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie takim niedostosowaniem.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA: na podstawie diagnoz cząstkowych: Obszar funkcjonowania..

Potrzeby wynikające z diagnozy.

na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniapodsumowanie oceny poziomu funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze (zakres i charakter wsparcia) Mocne strony (predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia) Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w .Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna dziecka.. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkolnym .. przypadku dziecka realizującego wybrane zajęcia wychowania .. Trudności, bariery .. Po schodach .To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. owuje się według załącznika nr 7. utrudniające osiąganie sukcesów edukacyjnych oraz mające wpływ na funkcjonowanie .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Rodzice ucznia na pisemną prośbę otrzymują kopię: 1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 2) indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt