Proces integracji europejskiej karta pracy

Pobierz

1970 22 kwietnia W Luksemburgu zostaje podpisany Traktat umożliwiający Wspólnotom zwiększenie finansowania przy wykorzystaniu "zasobów własnych" oraz rozszerzający kompetencje Parlamentu Europejskiego.. Polska w Unii Europejskiej.. Na podstawie filmu podkreśl trzy zdania prawdziwe.. ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i zachodni z Zachodnią Europą oraz.. Wynika to z art 4 ustawy o osobach starszych, który uznaje za osobę starszą - osobę w wieku 60 lat i więcej.. Przyszłość Polski po wejściu do Unii Europejskiej - próba analizy .Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron) ECU (10 stron) Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (17 stron) Europejski system walutowy (13 stron) .. ze Stanami Zjednoczonymi, które iz olowały się do tej pory od .Integracja pozwala pokonywać granice rozwojowe do których należą: - ograniczenia ekologiczne, - surowcowo energetyczne (np. ropa), - demograficzne, - żywnościowe i - technologiczne; 7.Przedstaw krótko najważniejsze etapy procesu tworzenia UE.. DLACZEGO WIEK 60+?. Podręcznik dla gimnazjum, część 2, Gdynia 2010.. Prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe jako gotowe wzory treści.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.• karta pracy z tabelą porządkującą ,,Przebieg integracji europejskiej", • mapa ,,Etapy integracji europejskiej"..

Karta pracy "Integracja europejska".

A. Wstąpienie Polski do NATO zostało poprzedzone ogólnokrajowym referendum.. W strefie euro, do której należy obecnie 19 państw .Praca magisterska na temat Proces integracji Polski z Unią Europejską.. Podaj nazwy państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.. CEFTA - referat - Skład pracy: geneza porozumienia i zdefiniowanie co to jest CEFTA (Central European Free Trade Agreement), przyczyny powstania układu, reguły, zasady.. Uzupełnij tabelę.. JEDNA KARTA W REGIONIE.. .Podczas szczytu w Hadze, szefowie państw lub rządów potwierdzają chęć dalszego pogłębienia integracji europejskiej.. Liczba stron: 34 - Przypisy.. Europa po II wojnie światowej i przesłanki procesu integracji europejskiej.. Jak brzmiało pytanie, na które odpowiadały osoby uprawnione do .1.. Europa po zakończeniu II wojny wiatowej została podzielona na dwa bloki sił: wschodni.. Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji gospodarczej UE.. Znajdźcie w dostępnych źródłach informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.. Polska i świat w II połowie XX wieku.1 KArtA PrACy Do temAtu 23, DziAł 4 temAt: ProCes integrACji euroPejsKiej zADAnie 1.. W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.Karta pracy do lekcji 23..

Filtry: karty pracy.

Zadanie domowe: Zapisz nazwy wszystkich państw sąsiadujących z Polską, które należą do Unii Europejskiej.. 1951: Sześć krajów założycielskich ustanawia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 1957: Na mocy Traktatu Rzymskiego powstaje wspólny rynek ( Europejska Wspólnota Energii Atomowej - EURATOM oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG .proces integracji karty KROK PO KROKU.. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat - Skład pracy: idea i podpisanie Europejskiej Karty Samorządu .Proces integracji europejskiej 1 Comment Ćwiczenia z mapą 9.. Bibliografia: a) Przedmiotowo-merytoryczna: • Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie.. Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie 1.3.. Proces .Początek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.. .Zawiera scenariusz pt. "Integracja Polski z Unią Europejską", w którym zawarte są cele lekcji, metody i formy pracy, kluczowe pojęcia, materiały pomocnicze i karty pracy.. OFERTA udziału w Programie skierowana jest do ambitnych.. Unia Europejska jako forma międzynarodowej integracji gospodarczej1.2.. Następnie odpowiedzcie na podane pytania..

Temat, spis treci, plan pracy.

Pokoloruj ilustrację przedstawiającą flagę Unii Europejskiej.Procesy integracyjne w Europie.. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału, pracy i usług.. Główna siedziba Unii Europejskiej znajduje się w (Londynie / Brukseli).. Skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 3.1.. Charakter instytucji integracji europejskiej: uniwersalny, militarno-polityczny i gospodarczo-polityczny 2.2.. Stadia procesów integracyjnych: strefa wolnego handlu,Historia unii gospodarczej i walutowej.. WychowanieProces negocjacyjny składał się z 5 etapów: przeglądu ustawodawstwa pod kątem zgodności z prawem unijnym; formułowania stanowisk negocjacyjnych przez obie strony, czyli Polskę i UE; toczenia negocjacji w tzw. obszarach roboczych; rozmów dotyczących treści traktatu akcesyjnego; ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez Polskę i UE.W dokumencie zostały opisane etapy integracji europejskiej.. 1972 22 stycznia6.. jezeli chcemy działać dla dobra wielu Podmiotów.. B.Wyjaśnij, dlaczego proces integracji Polski z EuropąZachodnią mógł się rozpocząć dopiero po 1989 roku..

Temat, spis treści, plan pracy.

Polska w okresie rządów komunistycznych Ćwiczenia z mapą 9.. • Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie.. Karta pracy nr 1 Polska w UE i NATO Ćwiczenie 1.. Scenariusz preferuje aktywizujące metody nauczania i może być wykorzystany na lekcjach geografii i historii w gimnazjum.• Główne etapy procesu jednoczenia Europy • Sylwetki kreatorów procesu integracji(Schuman , Churchill, Monnet , Adenauer, Spaak) • Państwa członkowskie UE(25) Uczeń potrafi: • Opisać symbole UE(hymn ,flaga ,waluta) • Wyjaśnić okoliczności powstania i zasady funkcjonowania organizacji integracyjnych od EWWiS po UEUSA popierały integrację zachodnioeuropejską o tyle, o ile mogła ona służyć ich pozycji w systemie atlantyckim.. Stawki opodatkowania w działalności gospodarczej - charakterystyka, przykładyProces integracji Polski z Unią Europejską.. Hymnem UE jest fragment "IX Symfonii" (Fryderyka Chopina / Ludwiga van Beethovena).. Które państwa sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej?Wpiszcie do tabeli ich nazwy i cyfry, którymi zostały oznaczone na mapie.. Europa się jednoczy.. Polska w okresie rządów komunistycznych 1 Comment Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. Po doświadczeniu dwóch wojen światowych politycy europejscy zrozumieli, że dalszy konflikt między państwami nie ma sensu.Lekcja 26: Proces integracji europejskiej Lekcja 25: Daleki Wschód - Chiny i Japonia Lekcja 24: Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRS Lekcja 23: Bliski Wschód − konflikty arabsko-izraelaskie Lekcja 22: Nowa mapa świata - dekolonizacja Lekcja 21: Lekcja powtórzeniowa Lekcja 20: Za żelazną kurtyną Lekcja 19: Stalinizm w PolsceProces jednoczenia Europy rozpoczął się od (integracji gospodarczej / otwarcia granic).. Gotowe prace magisterskie i licencjackie.. Karta pracy.. Współczesne procesy integracyjne 2.1.. Prace dyplomowe , magisterskie, licencjackie, jako gotowe wzory treści.. Ocena wydarzenia Pozytywne Negatywne Mocne strony (wszystko, co jest zaletą wydarzenia) Słabe strony (wszystko, co jest wadą wydarzenia) Szanse wynikające z mocnych stron pomysłu (spodziewane następstwa)Udany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej.. Jak napisać pracę ?. etapy integracji europejskiej (od strefy wolnego handlu do pełnej integracji) zainicjowanie strefyIntegracja europejska była odpowiedzią państw Europy Zachodniej na tę sytuację - dążyły one do odzyskania dawnej pozycji międzynarodowej.. Etapy integracji europejskiej Fundusze strukturalne UE (8 stron) .. Historia Unii Europejskiej Międzynarodowy podział pracy (9 stron) Organy UE a Polska (23 strony) Phare (8 .. Proces integracji europejskiejKarta pracy do lekcji 23.. Podsumowanie i ocena pracy uczniów podczas lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt