Zmiany stanu skupienia ciał notatka

Pobierz

Jeżeli iloraz zaś rośnie, to może nastąpić zmiana stanu skupienia.Opisane warunki dotyczące zmian stanów skupienia dotyczą sytuacji, w których ciała znajdują się w stanie równowagi - tzn. mamy ustabilizowanie obu faz substancji.. W czasie zmiany stanu skupienia temperatura ciała (substancji) nie ulega zmianie, zmienia się jedynie jej forma występowania.. Proces krzepnięcia polega zmianie stanu skupienia z ciekłego w stały.. Są to: Parowanie- przejście substancji ze stanu ciekłego do stanu gazowego.. Następnie wpisz znak "x" w odpowiednią rubrykę, jeśli dana substancja jest plastyczna, sprężysta lub krucha.. Stan skupienia jest uzależniony od warunków termodynamicznych, jakie panują (temperatura, ciśnienie).. W stanie ustalonym ciało zachowuje swój stan skupienia dowolnie długo.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Stany skupienia.. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o parowaniu, wrzeniu, cieple parowania, skraplaniu (czyli procesie odwrotym to parowania) i cieple skraplania.. Ciepło przemiany jest ciepłem pochłoniętym przez ciało o masie 1 kg tak aby zmieniło swoją fazę.. Część 1.. Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów.. Gaz w zamkniętym zbiorniku.Zmiany stanów skupienia W warunkach nieodbiegających drastycznie od naszego życia codziennego (chodzi o temperaturę i ciśnienie) obserwujemy trzy stany skupienia materii: ciała stałe, ciecze i gazy..

Zmiany stanów skupienia ciał.

Stan substancji może się zmieniać w zależności od warunków zewnętrznych.. Bilans cieplny, przepływ ciepła, strumień ciepła.. Cząsteczkowa budowa materii.. Temperatura wrzenia-temperatura w której substancja paruje w całej objętości, jest charakterystyczna dla danej substancji.. Procesy prowadzące do zmiany tych stanów to topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja i resublimacja.. Ciało pobierając energię z zewnątrz , zwiększa swoją energię wewnętrzną , a więc i temperaturę .. W przyrodzie obserwujemy szereg zjawisk, jakie zachodzą przy zmianie stanu skupienia ciała.. Ciecze mają ustaloną objętość i podobnie jak gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.Stan skupienia substancji zależy od ilorazu energii kinetycznej cząsteczek i energii oddziaływań między tymi cząsteczkami.. Stan skupienia jest to podstawowa forma w ujęciu makroskopowym, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne.Własności te wynikają z zachowania cząstek, z których ta substancja się składa.. 2 pkt Substancja Właściwości stan skupienia ciało plastyczne ciało sprężyste ciało kruche Szkło Gumka do włosów Olej Cegła Blacha Powietrze Woda Plastelina 2.Zmiany stanów skupienia materii.. 6.Wszystkie ciała fizyczne znajdują się w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, ciekłym lub gazowym..

...Zmiany stanów skupienia ciał.

Rozszerzalność temperaturowa ciał.. Ciepło topnienia jest liczbowo równe ilości ciepła, które jestw jaki sposób można zmieniać stany skupienia ciał i jak nazywają się procesy, które do tych zmian prowadzą.. Nazywamy procesem, w którym zachodzi przemiana lodu w wode .. W pewnym przedziale temperatur ciało stopniowo mięknie i przechodzi w ciecz.. Temperatura topnienia i wrzenia 5.. W typowych życiowych sytuacjach mamy jednak do czynienia z zaburzeniami stanów równowagi - wciąż następują zmiany, a dodatkowo różne substancje są wymieszane i w różny sposób zmieniają swoje stany.e) Skraplanie lub kondesacja - to zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą.. Taki proces nazywamy mięknięciem.Opisane warunki dotyczące zmian stanów skupienia dotyczą sytuacji, w których ciała znajdują się w stanie równowagi - tzn. mamy ustabilizowanie obu faz substancji.. Odwrotne zjawisko nazywamy krzepnięciem.Zmiany stanu skupienia ciał.. Pomiary - powtórzenie.-----Trzy stany skupienia ciał.. Polega na odrywaniu się cząsteczek o największej energii od powierzchni .skupienia.. Przykładami tu może być parowanie wody z powierzchni gruntu .Parowanie i skraplanie..

Zmiany stanów skupienia: 3.

Pomiar ciśnienia.. W czasie zmiany stanu skupienia temperatura ciała (substancji) nie ulega zmianie, zmienia się jedynie jej forma występowania.. Siły międzycząsteczkowe.. topnienie; krzepnięcie; parowanie; skraplanie; sublimacja; resublimacjaTopnienie- zjawisko polegające na zmianie stanu skupienia ciała ze stałego w ciekły.. Są to: a) plastyczność (ciało plastyczne pod wpływem nacisku - siły zmienia swój kształt i nie powraca do poprzedniego kształtu) np.: miedziany drut, plastelina, modelina, masy solne.Wyznaczanie gęstości substancji.. Zjawisko to spowodowane jest ucieczką cząsteczek cieczy do otoczenia.. Notatka do zeszytu: 1.. Ta sama substancja może występować w stanie stałym, ciekłym lub gazowym.. Parowanie to zmiana stanu skupienia substancji z ciekłego na gazowy.. Niektóre ciała przechodzą ze stanu stałego do stanu ciekłego bez ustalonej temperatury przemiany.. m T Q m T T Q c k p D ( ) m Q L substancja c. właściwe [J*kg-1*K-1] c. topnienia [kJ/kg] c. parowania [kJ/kg] miedź 386 13 300 stanów skupienia i stany skupienia.. Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej.. Zdefiniuj w zeszycie zmiany skupienia materii: 1. topnienie 2. krzepnięcie 3. parowanie 4. skraplanie 5.Cele operacyjne: wiadomości: A - Uczeń wie jak zademonstrować doświadczenia dotyczące stanów skupienia ciał B - uczeń rozumie doświadczenia dotyczące stanów skupienia ciał umiejętności: C - Uczeń potrafi wymienić stany skupienia ciał i podać ich przykłady z życia codziennego; C - Uczeń potrafi podać przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych; C - Uczeń potrafi opisać stałość objętości i nieściśliwości cieczy C - Uczeń potrafi .Zmiany stanu skupienia ciał Stan stały Stan ciekły Stan gazowy ( lotny ) Gęstość resublimacja parowanie sublimacja skraplanie Większość substancji w stanie ciekłym jest mniejsza niż ich gęstość w stanie stałym..

Zmiany stanów skupienia.

Podczas procesu topnienia ciało pobiera ciepło z otoczenia.. Parowanie.. Zestaw parametrów; ciśnienie i temperatura, dla których rozpoczyna się proces skraplania nazywany jest punktem rosy.Zmiana stanu skupienia.. W miarę wzrostu temperatury ciało stałe zmienia się w ciecz, a następnie w gaz.. Topnieniem nazywamy proces przemiany ciała stałego w ciecz.. Ciśnienie pary nasyconej nad cieczą osiąga wartość ciśnienia atmosferycznego.Ciała stałe mają oprócz tego pewne przydatne właściwości, które jednak mogą ulegać zmianie pod wpływem warunków zewnętrznych.. Jeżeli iloraz ten jest mały, to materia występuje w stanie stałym.. Proces zamiany gazu w ciecz to skraplanie skraplanie, a cieczy w ciało stałe - krzepnięcie krzepnięcie.Zmiany stanów skupienia ciał (substancji) Zmiana stanu skupienia.. Jest ona charakterystyczna dla danej substancji.. Zachodzi w stałej temperaturze, nazywanej temperaturą topnienia.. W stanie ustalonym ciało zachowuje swój stan skupienia dowolnie długo.. W stanie gazowym substancje mają znacznie mniejsze gęstości niż wTemat: Zmiany stanu skupienia ciał Po dokładnym zapoznaniu się z treścią tego tematu.. Podstawowe stany skupienia materii, które najłatwiej zaobserwować w życiu codziennym to: ciała stałe, ciecze i gazy.. temperatury topnienia.. Zmiana stanu skupienia substancji jest procesem polegającym na przechodzeniu z jednego stanu w drugi.. Procesy te dzielimy na topnienie; krzepnięcie; parowaniePodstawowe stany skupienia: ciała stałe, ciecze, gazy.. Gęstość większości substancji w stanie ciekłym jest mniejsza niż ich gęstość w stanie stałym.. Proces topnienia polega na zmianie stanu skupienia ze stałego w ciekły.. Poszczególne substancje mogą znajdować się w tych trzech stanach, a przejścia pomiędzy nimi to procesy związane z dopływemCiało fizycznezbudowane z danej substancji może znajdować się w jednym z trzech stanów skupienia: Ciała stałe: cząsteczki położone bardzo blisko siebie, nie mogą się przemieszczać względem siebie (drgają wokół położenia równowagi), mają określony kształt, zmian kształtu ciała nie powoduje zmiany jego objętości, ciała stałe mogą być:Oznacza to, że zmiana temperatury wpływa na stan skupienia substancji.. Procesy te dzielimy na.. Wzór na ciepło topnienia: Ciepło topnienia=ciepło potrzebne do stopienia ciała/masa ciała Qt=Q/m Q=Qt·m Q=pobrane ciepłoprzez ciało o masie m 1 kg tak aby zmieniło swoją temperaturę DT o 1 stopień.. Doświadczenia i eksperymenty fizyczne.. Proces zmiany ciała stałego w ciecz to topnienie topnienie, a cieczy w gaz - parowanie i wrzenie wrzenie.. Zmiany stanu skupienia a objętość Zapoznaj się z tematem i zapisz notatkę w zeszycie.. Ciała stałe zwykle zachowują swój stały kształt i rozmiar.Zmiany stanu skupienia ciał.. Substancje mogą występować w trzech stanach skupienia: a) stałym; b) ciekłym; c) gazowym.. powinniśmy umieć: wymieniać przykłady substancji występujących w trzech stanach skupienia; opisywać różnice między ciałem stałym, cieczą i gazem (na podstawie kinetyczno‑cząsteczkowej budowy materii);1.. Zmiana stanu skupienia substancji jest procesem polegającym na przechodzeniu z jednego stanu w drugi.. Sporządzamy wykresy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt