Zapytanie o interpretację do urzędu skarbowego

Pobierz

ui-button .. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie .Sp.. oraz za grudzień .Została wezwana do Urzędu Skarbowego, gdzie poinformowaną Ją, że błędnie wypełniła PIT-28, gdyż powinna wypełnić PIT-36 i opłacić podatek 18%, od 1 października 2019 r. 17 %.. W celu uzyskania indywidualnej interpretacji .Prawo do przeprowadzenia czynności sprawdzających mają organy skarbowe pierwszej instancji, czyli: naczelnik urzędu skarbowego (w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn),Potwierdziła to Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 14 września 2011 (IPTPB3/4230-6/11-2/MF).. W celu uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ORD-IN, wysłać go do właściwej miejscowo izby skarbowej oraz uiścić opłatę.W przypadku problemów z interpretacją przepisów podatkowych warto zasięgnąć porady u źródła - każdy podatnik może zwrócić się z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej, która ma obowiązek odpowiedzieć na zadane pytania.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

2.Do 25 stycznia 2021 r. złóż JPK_VAT w zakresie ewidencji i deklaracji 21.01.2021 KAS i CBŚP pomogły zlikwidować krajalnię i fabrykę tytoniu w Andaluzji.Prawo do pisemnej interpretacji Jeżeli masz wątpliwości, jak zastosować przepisy prawa podatkowego w twojej indywidualnej sprawie, możesz zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.. Zapytanie z mocą prawną nie ma żadnego związku.. ORD-IN jest drukiem, na którym od 1 lipca 2007 r. można składać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14b § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejCelem składania wniosków do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację podatkową jest zmniejszenie ryzyka podatkowego, gdy podatnik nie ma pewności czy dobrze rozumie i stosuje prawo podatkowe, a także jeśli organy podatkowe w różny sposób interpretują te same przepisy.Każdy podatnik, osoba fizyczna, osoba prawna, płatnik, a także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, które mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych, mogą wystąpić do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację podatkową..

Moc prawną może mieć akt prawotwórczy, albo decyzja administracyjna, a nie twoje zapytanie i ewentualna na nie odpowiedź informacyjna .

Edytowane 29 Stycznia 2008 przez muzycom Opis działania formularza.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Podatnik przewiduje, że po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych pozostaną pewne składniki majątkowe, które wówczas - także w ramach likwidacji - zostaną przekazane na cele związane z działalnością gospodarczą wspólników.Strona zwróciła sie z zapytaniem do którego urzędu skarbowego w związku ze zmianą siedziby w dniu 2 grudnia 2005r.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 954 ze zm.) w zakresie dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową składającą się z lokali użytkowych.Tak..

... której dotyczyło zapytanie, nie figuruje w rejestrze ...Informujemy, że od 4 maja 2020 r. do odwołania infolinia KIS jest czynna w godzinach 8-18.

Dostęp do informacji przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 czyn nieuczciwej konkurencji ust.. 08.01.2015 Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe Tezy: 1.. Polecamy: Komplet podatki 2019.. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. z o.o. Spółka Komandytowa, wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie terminu przysługującego Spółce zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.Złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.. 07.12.2020 Do końca 2020 r. wybrane branże wymieniają kasy rejestrujące na kasy online Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online.. Od 1 marca 2017 r. wydaje je wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Drukuj Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy po przesłaniu informacji do Urzędu Skarbowego o terminie likwidacji kasy po upływie terminu przechowywania pamięci kas fiskalnych, Podatnik winien otrzymać pisemną zgodę na dokonanie czynności związanych z likwidacją pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.zapytanie urzędu skarbowego..

Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą stosowane przez podatników branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla.zapytanie urzędu skarbowego.

Poniżej dalsza część artykułu.. Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06) wniosek o udzielenie interpretacji może być formułowany zarówno na tle istniejącego już stanu faktycznego, a więc zdarzeń lub czynności, które miały już miejsce, jak również w kontekście .Natomiast o informacje ogólne możesz jak najbardziej pytać.. Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki nie może mieć miejsca zarówno wtedy, jeśli przesłanki do złożenia wniosku o upadłość zaistniały, gdy nie miał on jeszcze wpływu na podjęcie kroków zmierzających do ogłoszenia upadłości .Drukuj Z zapytaniem do tutejszego Urzędu Skarbowego zwróciła się spółka z o. o. w likwidacji.. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz .Wobec powyższego zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej nabywcy wspomnianych samochodów powinni zwrócić się do właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego z zapytaniem w którym są obowiązani do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w tej sprawie.Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2007 r. wydaje minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: warszawskiej, bydgoskiej, katowickiej i poznańskiej.. Informacje na temat podatków lub cła można uzyskać: 1. dzwoniąc pod nr telefonu: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.Książka kontroli skarbowej: Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego: Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym: Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowyZgodnie z przepisami art. 14a § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) właściwy organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji.W odpowiedzi na zapytanie z dn. 09.08.2004 r., znak HR/DzP/295/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.§ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt