Transfery bieżące na mieszkańca

Pobierz

WL2 = , gdzie: No - nadwyżka operacyjna, L - liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.. Wskaźnik W L1 - Transfery bieżące na mieszkańca W L1 = L Tb, gdzie: Tb - transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące), L - liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.. WL1 = , gdzie: Tb - transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące), L - liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.. Transfery te świadczą o napływie środków z budżetu państwa i uza- leżnieniu od tego źródła finansowania.. (42) 636 68 96, fax (42)WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA 6 Transfery bieżące na 1-go mieszkańca Transfery bieżące (subwencje i dotacje bieżące) liczbę mieszkańców gminy 1.638,00 zł 7 Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca Nadwyżka operacyjna liczba mieszkańców gminy 1 361,95 zł Tabela 1: Szczegółowe wskaźniki budżetowe w zakresie struktury dochodówOct 29, 2021REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana Gmina Ksawerów Termin kontroOct 29, 2021kredytowa, na co zwraca uwagę M. Wiśniewski, to "finansowa zdolność kapi-tałobiorcy do terminowej spłaty długu i odsetek (zdolność kredytowa), jak też jego determinacja w spłacie zadłużenia oraz sprzyjające warunki w jego otocze-niu, które tejże spłaty nie zakłócą"7..

Wskaźnik WL1 - Transfery bieżące na mieszkańca.

Zakończenie.. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (Wb 1) (w %)przeciętne transfery bieżące na mieszkańca lub nie wykazują żadnego z nimi związku.. Subwencja ogólna dla gminy składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.W8 Transfery bieżące na mieszkańca Na podstawie przeprowadzonego merytorycznego doboru zmiennych dia-gnostycznych do dalszego badania zostało zakwalifikowanych 15 zmiennych W1-W15.. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (236.343.721,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (221.341.016,26 zł).dyspozycji czy PKB na mieszkańca przedstawiono grupę mniej znanych, uważanych za .. świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze (świadczenia z ubezpieczeń społecznych pieniężne, świadczenia z pomocy społecznej pieniężne) oraz inne transfery bieżące.. Zobowiązania ogółem na mieszkańcaTransfery bieżące na mieszkańca (zł) To suma subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania bieżące.. Za pomocą metod statystycznych przeprowadzona została redukcja zbioru potencjalnych zmiennych diagnostycznych.. Na wstępie przyjmuje się, że zdolność do przeprowadzania dyskryminacji-transfery bieżące na mieszkańca Z1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w B2 - L2udział dochodów własnych w dochodach ogółem w - nadwyżka operacyjna na mieszkańca w Z2 - zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem w B3 - udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w L3Jan 24, 2022okresie z 87,6% do 94,8%12 w 2016 r., zaś transfery bieżące na mieszkańca wzrosły z 1,5 tys. zł w 2014 r. do 2,1 tys. zł w 2016 r.13 W kontrolowanym okresie zmniejszył się natomiast udział dochodów własnych w dochodach ogółem z 65,2% w 2014 r. do 62,4% w 2016 r.14 Tendencja dotycząca struktury dochodów własnych była korzystna .Jan 29, 2021transfery bieżące na 1 mieszkańca 1.707,26 zł 9 WL2 = nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca 495,19 zł 10 WL3 = zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca 706,23 zł 11 WL4 = zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca 706,23 zł W S K A Ź N I K I D L A Z O B O W I Ą Z A Ń 12 WZ1 =- transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca - wyniosły 2.662,60 zł..

Wskaźnik WL2 - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca.

Analizę przeprowadzono w odniesieniu do 2016 r. Na pod-stawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że gospodarka finansowa gmin miejsko-wiejskich jest bardzo zróżnicowana, mimo że mają one podobny potencjał .D.7 Pozostałe transfery bieżące D.71 Składki na udziale własnym w tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych D.73 Transfery bieżące w ramach sektora instytucji rządowych i samorządowych D.74 Bieżąca współpraca międzynarodowa D.75 Różne transfery bieżące D.76 Zasoby własne UE z tytułu VAT i DNB D.9 Transfery .Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie PABIANICE przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel..

Wiarygodność kredytowa uwzględnia zatem Wskaźniki na mieszkańca 8.

Wskaźnik WL3 - Zobowiązania ogółem na mieszkańcaWskaźniki na mieszkańca WL1 - Transfery bieżące na mieszkańca transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące) liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego Odzwierciedla przeciętną przekazaną kwotę z budżetu na jednego mieszkańca jednostki.Transfery bieżące na mieszkańca (WL1) Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące) / liczba mieszkań- ców gminy 0,266 Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (WL2) Nadwyżka operacyjna / liczba mieszkańców gminy 0,162 Zobowiązania ogółem na mieszkańca (WL3) Zobowiązania według tytułów dłuż- nych / liczba mieszkańców gminyb).. W artykule ustalono istnienie związku, jego kierunku i siły między wybranymi .laskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt