Ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty

Pobierz

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 TYGODNIE 8.Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa stanowi załącznik nr 2 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553).. ORTODONCJA 5 TYGODNI 7.. Prezentujemy ramowy program takiego stażu.. Oprócz szkoleń wymienionych w ust.. Pobierz plik.. 3 i 6, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego albo decyzję wydaną na podstawie art. 15 ust.. 8.1) w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;1) lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) lekarza stomatologa - ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiący.X.. Stosowne przepisy zamieszczone zostały w Dzienniku Ustaw z 28 września 2012 r. pod poz. 1082.. Cel stażu: poznanie i przyswojenie podstawowych przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 8 TYGODNI 4.. Cel stażu:RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 2022 R. - LISTA JEDNOSTEK STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 2022 R. - LISTA WOLNYCH MIEJSC STAŻOWYCH - 5.01.2022 Przyznanie miejsca stażowego dla lekarza i lekarza dentysty OCENA STAŻU PODYPLOMOWEGORamowy program stażu podyplomowego lekarza..

Ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 10 TYGODNI 2.. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej .Stażysta pełni 1 dyżur w tygodniu - w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu - w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.. Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia schorzeń wchodzących w zakres stomatologii, postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także przyswojenie wiedzy z zakresu bioetyki, prawa .Ramowe programy staży podyplomowych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.. STOMATOLOGIA DZIECIĘCA10 TYGODNI 3.. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 8 TYGODNI 5.. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2012 r. PERIODONTOLOGIA 4 TYGODNIE 6.. 7.Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy.. Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń, i ich zakres określają dla: lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2018 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą nr 826/P-VIII/18 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty; 2..

Ramowy program stażu lekarza dentysty.

Program stażu z zakresu prawa medycznego.. - Akty Prawne .. w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Ramowy Program Stażu Podyplomowego Lekarza": a) w części "Staż cząstkowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii IV.. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty; 3.8. Osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, o której mowa w ust.. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego .Staż podyplomowy lekarza dentysty [ edytuj | edytuj kod] Staż lekarza trwa 12 miesięcy i obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinach: stomatologii zachowawczej (10 tygodni) stomatologii dziecięcej (10 tygodni) periodontologii (4 tygodnie) ortodoncji (5 tygodni)X.. Czas trwania stażu: 30 godzin wykładów realizowanych w ciągu 4 dni..

: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Jak długo trwa staż podyplomowy Staż lekarza trwa 13 miesięcy Staż lekarza dentysty trwa 12 miesięcy W obu przypadkach staż może być przedłużony.Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy, realizując jego program w zakresie: 1) chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją, 2)RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY.. Uproszczony dostęp do wykonywania wybranych zawodów medycznych.. Wydłuża się w przypadkach określonych przepisami - o tyle czasu, ile potrzeba do ukończenia części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana.ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty - Wielkopolska Izba Lekarska Sprawy Pomoc dla lekarzy z Ukrainy Opieka prawna RODO Składki Staż podyplomowy Prawo Wykonywania Zawodu SMK Prywatna praktyka lekarska Aplikacja WIL Platforma internetowa Dokumenty Informacja publiczna Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzachRAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY 1.. 71 798 80 501) w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) lekarza dentysty - ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia - zwane dalej "ramowym programem"..

Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.

Staż lekarza dentysty trwa 12 miesięcy W obu przypadkach staż może być przedłużony.. 7.1) lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) lekarza dentysty - ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia - zwane dalej "ramowym programem".. Cel stażu: poznanie i przyswojenie podstawowych przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.. Pobierz plik.. Czas trwania stażu: 30 godzin wykładów realizowanych w ciągu 4 dni.. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu, a jego relacje z pacjentem powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu.. 3 Nie można w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i stażu lekarza dentysty.. Dolnośląska Izba Lekarska ul. Kazimierza Wielkiego 45 50-077 Wrocław tel.. Program stażu cząstkowego z zakresu położnictwa i ginekologii" zdanie pierwsze .1) lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) lekarza dentysty - ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporzą-dzenia - zwane dalej "ramowym programem".. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej .O zawodzie lekarza i lekarza dentysty.. 8 albo 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt