Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej wg wechslera

Pobierz

Problem klasyfikacji łączy się w zasadzie z przyjętą definicją.. W klasyfikacji zaburzeń rozwoju intelektualnego najczęściej używa się kryterium IQ w skali Wechslera.. Według tej klasyfikacji częstość tego zaburzenia wynosi 1%.Definicja VI: Dla R. Hebera, który zawarł tę definicję w swoim "Podręczniku terminologii i klasyfikacji niedorozwoju umysłowego", granicę rozwoju wytycza szesnasty rok życia, a za górną granicę niepełnosprawności intelektualnej przyjmuje on iloraz inteligencji niższy o jedno odchylenie standardowe od normy.Klasyfikacja.. 69-55 IQ Wechslera - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.. Odpowiada ono poziomowi inteligencji osoby w wieku 10-12 lat i stanowi najłagodniejszą formę niedorozwoju umysłowego.Pogranicze funkcjonowania intelektualnego, V62.89.. Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, 3.SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA.. Dotyczy ono 60% - 70% ogółu niepełnosprawnych osób w Polsce (Wyczesany 1998, s. 119).. Klasyfikacja deficytów intelektualnych:Skala Inteligencji Wechslera nalez˙y do podstawowych metod stosowanych w obszarze diagnozy intelektu ludzi dorosłych.. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej, około 85% rozpoznań .Klasyfikacja upośledzenia umysłowego.. b) Upośledzenie w stopniu umiarkowanym (40-54)- imbecilitas.. W zależności od tego, jak znaczne jest obniżenie sprawności umysłowej człowieka w stosunku do normy wiekowej (100 w skali Wechslera), rozróżnia się niepełnosprawność intelektualną: w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.Stopnie niepełnosprawności intelektualnej..

Stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Kształtowanie pojęcia niepełnosprawności i ewolucja podejścia społeczeństwa do osób niepełnosprawnych - rys historyczny Pojęcie niepełnosprawności kształtuje się od wieków, tę ewolucję deter-minują głównie czynniki społeczno-kulturowe, historyczne, geograficzneDefinicje i etiologia niepełnosprawności intelektualnej.. Dokonując podziałów wg tych kryteriów bierze się pod uwagę; - przy kryterium psychologicznym - osobowość człowieka, a więc procesy regulacji, orientacyjnoklasyfikacja ICF w sposób usystematyzowany grupuje ró żne dziedziny 3 dotycz ące człowieka w powi ązaniu z jego stanem zdrowia (np. okre śla co robi lub mo że robi ć człowiek chory na dan ą chorob ę lub cierpi ący z powodu zaburzenia zdrowia).Dawna klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej: Stopień upośledzenia w oparciu o iloraz inteligencji: 75-85 → ociężałość umysłowa.. Posiada ona swoja˛polska˛adaptacje˛ (jest to adaptacja drugiej rewizji Skali czyli WAIS-R(P) - por. Brzezin´ski, Hornowska, 1998) i w Polsce (tak jak na s´wiecie) nalez˙y do jednych z naj-Alternatywne klasyfikacje IQ Wechslera (wg Groth-Marnat 2009) Odpowiedni zakres IQ Klasyfikacje Terminy bardziej neutralne pod względem wartości 130+ Bardzo lepszy Skrajność górna 120-129 Znakomity Znacznie powyżej średniej?. a) Upośledzenie w stopniu lekkim (55-69 punktów w skali Wechslera)- debilitasmentalis..

W klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej najczęściej używa się kryterium IQ w skali Wechslera.

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) niepełnosprawność intelektualna jest stanem zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu, który charakteryzuje się zwłaszcza niedoborem umiejętności ujawniających się w .Upośledzenie umysłowe Pojęcie upośledzenia umysłowego- przegląd poglądów Pojęcie upośledzenie umysłowe używane jest zamiennie z terminem niedorozwój umysłowy lub niepełnosprawność intelektualna inaczej oligofrenia.. 110-119 Wysoka średnia Wysoka średnia 90-109 Przeciętny Przeciętny 80-89 Niska średnia Niska średnia 70-79Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej Stopnie upośledzenia umysłowego w DSM IV (podawane zgodnie z tym, co obejmuje skala Wechslera): 69-55 IQ Wechsler a - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - najczęściej rozpoznawalny typ upośledzenia umysłowego.2.1.. Klasyfikacja upośledzeń umysłowych może być rozmaita, zależna od przyjętego kryterium, które wyznacza cel jaki ma na względzie.. Na jego podstawie dzieli się upośledzenie umysłowe na stopnie takie, jak: 1.. Demencja-otępienie; gdy ktoś rodzi się zdrowy, a następnie w skutek chorób, urazów zmniejsza się stopień inteligencji, może się pogłębiać..

Definicje mają w zasadzie dwojakie ukierunkowanie: biologiczno-medyczne albo psychospołeczne (behawioralne).Pojęcie niepełnosprawności 1.

Uzyskanie diagnozy funkcjonowania poznawczego lub diagnozy innych elementów opisanych powyżej u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych.Najogólniej można wyróżnić zdaniem J. Wyczesany dwa przeciwstawne modele niepełnosprawności:-model medyczny- traktujący problem jako jednostkowy, leczony z pomocą profesjonalistów i wiążący się z polityką zdrowotną-model społeczny- traktujący zagadnienie jako problem psychospołeczny W literaturze przedmiotu jak również w języku potocznym funkcjonuje wiele określeń niepełnosprawności umysłowej min: - niedorozwój umysłowy, - upośledzenie umysłowe, - oligofrenia (z j.WISC -V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji.. Dziecko posiada umiejętności językowe, które pozwalają na posługiwanie się mową w życiu codziennym.Poniżej 70 punktów IQ Wechslera : 69 - 55 IQ Wechslera - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim: poziom intelektualny charakterystyczny dla 10 - 12. roku życia..

Osoby takie są samodzielne, potrafią dobrze funkcjonować w społeczeństwie, ich życie rodzinne przebiega prawidłowo;Upośledzenie umysłowe jest najliczniejszą z epidemiologicznego punktu widzenia przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży.

Życzenie danej osoby, która pragnie uzyskać informacje o funkcjonowaniu umysłowym swoim lub dziecka.. W klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej najczęściej używa się kryterium IQ w skali Wechslera, na podstawie którego upośledzenie umysłowe dzieli się ze względu na jego stopień: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (69-55 IQ Wechslera)Otóż obecnie wyróżniamy zasadniczo cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej.. (00-19) 00-24 → idiotyzm.. Poniżej 70 punktów IQ Wechslera : 69 - 50 IQ Wechslera - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim : poziom intelektualny charakterystyczny dla 9- 12 roku życia.. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej, około 85% rozpoznań.TYPOLOGIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ.. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka.WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0-16;11).Paweł Strumiłło, Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych , IE PŁ 12 Symbole przyczyn niepełnosprawno ści 1) 01-U - upo śledzenie umysłowe; 2) 02-P - choroby psychiczne; 3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 4) 04-O - choroby narz ądu wzroku; 5) 05-R - upo śledzenie narz ądu ruchu; 6) 06-E - epilepsja;Istnieje szereg klasyfikacji niepełnosprawności umysłowej, uwzględniających kryteria: psychologiczne, ewolucyjne, społeczne, pedagogiczne oraz medyczne.. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt