Sprawozdanie roczne wychowawcy klasy 1 szkoły podstawowej

Pobierz

Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Wychowawca Uczniowie Rodzice III.. Czynne uczestnictwo w .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Praca w tym zakresie ma być świadoma i planowa.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .. Opis obowiązków nauczyciela WF niech nie sugeruje ich autonomiczności - niezależ-Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Przedstawiam propozycję planu pracy wychowawcy w klasie I szkoły podstawowej..

Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.

Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Uczenie wzajemnego szacunku i pomocy wśród uczniów, uświadomienie konieczności szacunku wobec innych: nauczyciela, rodziców, osób starszych.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Udział w uroczystościach szkolnych, apelach.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. 5. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.. Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze .3.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej..

Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły.

W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy; Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Profilaktyki; Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie Wychowawczym; Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Planie Pracy Szkoły; Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej ; Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli w danym roku szkolnymPraca wychowawcza należy do trudnych i jednocześnie najciekawszych wyzwań w pracy nauczyciela.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I.. Uczniowie kl.1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.. Wychowawca:Marta Klich.. Polonii w Słupsku KLASY I-III Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY RÓZNORODNYCH DZIAŁAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH - ANALIZA OFERTY ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELISprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu..

Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.

W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY…………… - rok szkolny 2015/2016 Sprawozdanie wychowawcy klasy .szkoły i na boisku, podwórku szkolnym, ład i porządek w tornistrze, na ławce i w klasie.. Frekwencja: 97%.. Frekwencja 92,86.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasy; Zalecenia i realizację zaleceń PPP (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) Podjęte w klasie przedsięwzięcia; Dokumentację w postaci zdjęćSprawozdanie z realizacji projektu Nasza wiedza — nasza przyszłość w Szkole Podstawowej w Biesnej (wrzesień - grudzień 2011) Fot. Szkoła Podstawowa w Biesnej Spis treści Zajęcia dodatkowe Bli żej świata (mgr Grzegorz Stabach) - str. 1 Dbamy o czysto ść j ęzyka (mgr Edward Mazur) - str. 2Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika renata.misia • folder 3. dokumenty w szkole • Data dodania: 18 mar 2011Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

Nieklasyfikowanych: nie ma.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Sprawozdania - 2 sem.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Szkoły.. Rozwijanie postaw patriotycznych- godne zachowanie wobec symboli narodowych (deklaracje w klasie,WF Z KLASĄ w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej l Od planowania do oceniania l łania, przekonania, iż aktywność fizyczna jest warta wysiłku z wielu powodów: bycia zdro-wym i sprawnym, bycia członkiem grupy i zwycięzcą.. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych i kologe icznych 1.. Ilość uczniów1.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Wychowania nie można pozostawić całkowicie swojemu biegowi.. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: asus Created Date: 6/9/2021 11:51:00 AM Company: Microsoft Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Lubimy przychodzić do szkoły, bo każdy dzień to nowe i ciekawe wyzwanie!. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docProgram wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt