Zastępca głównego księgowego w jednostce budżetowej

Pobierz

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która: .. (w obecnym stanie prawnym także zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza powiatu, skarbnika powiatu (głównego księgowego budżetu .Aby temu zapobiec, kierownik jednostki w ramach tworzenia w niej systemu kontroli zarządczej, mającego zapewnić właściwe prowadzenie gospodarki finansowej jednostki oraz jej rachunkowości (art. 68 i 69 ust.. W przypadku skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu, .. (zarządzeniem takim nie jest zarządzenie wójta określające maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek .Stanowisko głównego księgowego jednostki jest pod względem hierarchii służbowej, wynagrodzenia i innych świadczeń równorzędne stanowisku zastępcy kierownika jednostki, z wyłączeniem głównych księgowych w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich, w odniesieniu do których stosuje się przepis ust.. Pojawiają się wątpliwości kto może zastąpić takiego pracownika, na jakich warunkach oraz kto takie zastępstwo powinien zorganizować - problem nie .Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)..

Obsługa sprzętu biurowego.zastępca głównego księgowego Zespól ds. finansowo-księgowych.

1 pkt 3 uofp), powinien zadbać o ustalenie procedur obowiązujących w razie nieobecności głównego księgowego, i to zarówno .Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych to jedna z najważniejszych osób w kierownictwie jednostki.. Inne obowiązki Obowiązki głównego księgowego wynikają również z innych aktów praw-nych niż Ustawa o rachunkowości i Ustawa o finansach publicznych.Związane są one z ogólnym funkcjonowaniem jednostki i jej poszczególnych komórek.Zastępca głównego księgowego.. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,Nie.. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: .. nadzór nad bieżącą kontrolą dyscypliny budżetowej w obsługiwanych jednostkach w zakresie realizowanego budżetu oraz środków pozabudżetowych; nadzór nad obsługą finansowo - księgową projektów i programów realizowanych przez obsługiwane jednostki .zastępca głównego księgowego w Wydziale Finansowo-Administracyjnym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .Podaje się, że zastępstwo za głównego księgowego winien pełnić formalny zastępca - stanowisko zastępcy niekoniecznie musi widnieć w strukturze organizacyjnej danej jednostki, jednakże w takim wypadku obowiązki głównego księgowego winny być powierzone na piśmie innej osobie.zastępca głównego księgowego w Oddziale Finansowo-Księgowym MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa ADRES URZĘDU: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, w pozycji siedzącej..

Powrót do artykułu: Dodatek funkcyjny dla głównego księgowego zatrudnionego w szkoleStrona 1 z 3 - po głownego ksiegowego w jednostce fin.

Kadra w jednostce jest bardzo ograniczona i na czas nieobecności tych osób nie można wyznaczyć zastępstw.Na tym etapie postępowania, funkcję oskarżyciela pełni Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych albo jego zastępca.. Główny księgowy jednostki zaplanował 3-tygodniowy urlop.. Praca: Księgowy/a, Główny/a księgowy/a, Starszy specjalista ds. księgowości (m/k) i inne na stronie Indeed.comA jak należy postąpić, gdy kierownik jednostki i jego zastępca w tym samym czasie mają udzielone krótkoterminowe urlopy (jedno-/dwudniowe), czy wystarczy, aby główny księgowy zatwierdził dokumenty kasowe?. Atrakcyjne oferty pracy w Polsce i za granicą.W tych podmiotach kontrasygnatę czynności prawnych najczęściej zapewnia osoba upoważniona przez skarbnika, którą nie musi być główny księgowy jednostki budżetowej.Strona 1 z 7 - Dodatek funkcyjny dla głównego księgowego zatrudnionego w szkole - napisał w Komentarze artykułów : Jestem zatrudniona w szkole na stanowisku głównego księgowego, zaszeregowanie wynagrodzenia - do kategorii XVIII..

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej), zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej) XIII.

współudział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki, współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów .W art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.). W wyniku rozpoznania odwołania Główna Komisja Orzekająca: 1. utrzymuje orzeczenie w mocy albo 2. uchyla orzeczenie w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, 3.Podstawa ustalenia wynagrodzenia w jednostce budżetowej.. - napisał w Rachunkowość budżetowa: witam, czy p.o. głownego księgowego w jednostce oświatowej oznacza,ze nie mozna podjąc zatrudnienia w innej jednostce?Zmiana na stanowisku głównego księgowego każdej jednostki, w tym sektora finansów publicznych, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania, gdyż z wykonywaniem obowiązków głównego księgowego związane jest działanie zarówno całej jednostki, jak i praktycznie każdej jej komórki organizacyjnej.Stażysty/Zastępcy Głównego Księgowego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w drodze konkursu.. Czy w trakcie jego nieobecności można realizować wypłaty na podstawie niepodpisanych przez głównego księgowego dokumentów (podpisze je po powrocie), czy też może i powinien podpisać część dowodów wypłat in blanco (np.36 dostępnych ofert: Księgowości Budżetowej..

przyjęto, że przepisy tej ustawy stosuje się m.in. do osób zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych ...Zastępca głównego księgowego .

Opracowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki, .. chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa .Na czas nieobecności głównej księgowej (urlop macierzyński) planujemy powierzyć pełnienie jej obowiązków innej pracownicy jednostki sfery budżetowej.Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego.. 275 3.. W jakiej wysokości dodatek funkcyjny może mi przydzielić dyrektor?. Ogłoszenie o naborze Nr 50701 .. współudział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki, współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości .Jak zorganizować obsługę księgową w trakcie urlopu głównego księgowego.. Jako jedna z niewielu osób funkcyjnych (obok audytora wewnętrznego) główny księgowy ma określone prawa i obowiązki oraz formalne wymogi objęcia stanowiska (w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego itp.), w akcie prawnym rangi ustawy - w uofp.Praca zastępca głównego księgowego - w serwisie Pracuj.pl↑ Tutaj znajdziesz atrakcyjne oferty pracy w Twoim mieście↑ Nie wahaj się i zaaplikuj na najbardziej interesującą ofertę↑Zastępca głównego księgowego Miejsce pracy: Międzyrzecz Ogłoszenie o naborze Nr 50701 .. współudział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki, współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu .Oferty pracy Zastępca głównego księgowego, Warszawa, Polska - najnowsze ogłoszenia na Praca.pl.. wyższe 2) 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt