Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2019

Pobierz

mogą napisać .Skoncentrowałam się na tym aby odpowiedzieć na pytanie pani Urszuli, więc przykład dotyczy awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. o zmianie ustawy - Karta .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).2019-09-01 : Dz.U.19.1650 .. Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel .Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Cechy prezentacji multimedialnejKarta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) .. 48 360 00 65 Strona 5 Terminy Termin dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowegoObecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli, poza wspomnianą ustawą Karta Nauczyciela, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.4 W wyniku dokonanych zmian nastąpił ponowny rozdział ścieżki awansu zawodowego z procedurą oceny pracy nauczycieli.Prezentacja dorobku zawodowego W sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego i prezentacji dorobku zawodowego należy wziąć pod uwagę: • układ podkreślający zawartość merytoryczną, • urozmaicenia prezentacji podwyższające jej atrakcyjność, ale nie przesłaniające jej zawartości merytorycznej, Projekt oceny realizacji planu zawodowego.Zgodnie z § 12. stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel doskonaliAkt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego otrzymuje nauczyciel, który: spełnia, określone przepisami prawa, wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych, odbył staż (9 miesięcy) zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego, uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Poczesna.. Głogów.. W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego .Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji egzaminacyjnej.. 5 i 6, .Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. Zawiercie.. § 6 ust.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Awans zawodowy nauczycieli Najważniejszezmiany ustawy- Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego, któreweszływ życiez dniem 1 września2018 r.: • wydłużeniestażuna stopieńnauczyciela kontraktowego; • wydłużenieokresówpracy w szkole wymaganych do rozpoczęciastażuOznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.Ocena dorobku zawodowego za okres stażu Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego..

staż na stopień nauczyciela .

PODSTAWA PRAWNA.. Efekty pracy .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Pauliny Paluszkiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 pracowałam w Szkole Podstawowej im.. Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższymniż21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. mianowanego, to okres .. z 2019 r. poz. 730, poz. 1287, Rozdział3a Awans zawodowy nauczycieli ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliObecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel..

karta z notatką graficzną 1.Prezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany.

2013-09-13Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. - propozycja •Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego, którzy pisali plan rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013r.. Ocena ta możebyćpozytywna lub negatywna.. wtorek, 8 października 2019 21Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się egzaminem, który organizuje organ prowadzący szkołę.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, .. którzy złożyli wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego zgodnie z ust.. czwartek, 17 października 2019 20AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.. Magdalena Mościńska-Ciejpa.. Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r .. Agnieszka Gołębiowska.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,ze szczególnym uwzględnieniemobserwowanych zajęćprowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagańniezbędnychdo uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego..

Przykładowa prezentacja multimedialna.

2 pkt 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego;.. Siemianowice Śląskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt