Bdo sprawozdanie o zebranych odpadach

Pobierz

Do 15 marca 2022 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy utworzyć w systemie BDO w module sprawozdawczości, który zawiera trzy sekcje: sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.. Kogo dotyczy.. Podmiot zbierający odpady komunalne, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 500 zł, jeżeli uzupełni lub poprawi sprawozdanie w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.Do 31 stycznia 2022 r. podmioty zbierające odpady komunalne muszą złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi.. sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sprawozdawczość komunalna.Do 15 marca 2022 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r. Sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Sprawozdanie komunalne podmiotu zbierającego odpady komunalne należy składać w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności..

Zbliża się termin składania sprawozdań o odpadach w systemie BDO.

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za .Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO - dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII oraz XIII BDO - informacje ogólne System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.. • ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j.. Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do wtorku 15 marca 2022 roku.. Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:Kto ma obowiązek Do kogo przesłać Uwagi Podstawa prawna Opłata roczna za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)Termin .CZĘŚĆ 3 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 14.15-14.30 Rodzaje sprawozdań w BDO, terminy ich składania za 2021 r., konsekwencje finansowe 14.25-15.50 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 prezentacja, omawianie modułów, warsztaty.Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO..

Aby złożyć sprawozdanie należy z bocznego menu, wybrać moduł sprawozdawczości - sprawozdawczość komunalną.

Sprawozdanie składa się za w systemie BDO wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.. Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe (obowiązek art. 75 ustawy o odpadach).Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danej gminie, musisz corocznie, do 31 stycznia, składać sprawozdanie.. Nawigacja po systemie i logowanie.. Widok z bdo.mos.gov.plSprawozdawczošt o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach / od*dach i o adpadzmi i o gospodarowaniu odpadami Okres sprawozdawczy * 2020 ROK Adresat * Urzqd Marsza\kowski Województwa Éleskiego E-mail sluŽbowy podmiotu skžadajžcego sprawozdanie * WybierzSprawozdanie o odpadach za 2021 rok odpowiadamy na najczęściej zadawane pytaniaRoczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących pszok-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych sporządzają: .. lub sprawdzić co sami zadeklarowaliśmy we wniosku o wpis do BDO.. Popraw roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadamiCZĘŚĆ 2 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 14.15-14.30 Rodzaje sprawozdań w BDO, terminy ich składania za 2021 r., konsekwencje finansowe 14.25-15.50 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 prezentacja, omawianie modułów, warsztaty.Jeżeli składane sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne jest sprawozdaniem zerowym należy zaznaczyć pole wyboru "sprawozdanie zerowe"..

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Nie można go wskazywać .Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 14.15-14.30 Rodzaje sprawozdań w BDO, terminy ich składania za 2021 r., konsekwencje finansowe 14.30-15.50 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 prezentacja, omawianie modułów, warsztaty.Sprawozdanie należy złożyć wyłącznie elektronicznie przez system BDO.. Aby zapisać sprawozdanie i przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk , następnie na liście sprawozdań komunalnych pojawi się sprawozdanie o statusie Robocze.Sprawozdania o odebranych i zebranych odpadach komunalnych - rozwiązujemy problemy Do 31 stycznia 2022 r. podmioty zbierające odpady komunalne muszą złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi.. Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.Publikacja: 18 lutego 2022, 07:47.. Kiedy.. Sprawozdanie składasz za pośrednictwem konta w systemie BDO .. Porada eksperta BDO 13.12.2021 Tomasz Kalerustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, do ewidencji odpadów oraz sprawozdań składanych za pośrednictwem BDO za 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy .Przypominamy o obowiązku o obowiązku złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok w BDO..

Z artykułu dowiesz się: kiedy trzeba złożyć sprawozdanie zerowe i co grozi za jego brakSprawozdania odpadowe tylko w BDO do 15 marca 2022!

- do 15 marca 2022r.INSTRUKCJE - KROK PO KROKU SYSTEM BDO.. z 2020 r. poz. 1903) Stawki opłat:Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. Nawigacja po systemie (PDF 1.74 MB) Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika (PDF 1.8 MB) Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych (PDF 1.3 MB) 2. składane jest w 2022 r. Sprawozdanie BDO za 2021 r. składane jest w 2022r.. Sprawozdanie należy złożyć ze wszystkich obszarów działalności, które mają związek z BDO i były prowadzone w 2018/2019/2020 r. W sprawozdaniu należy podać ilości np. produktów/opakowań wprowadzonych w roku 2020/2021 lub wytworzonych odpadów.1) Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składa się do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu; podczas generowania nowego sprawozdania należy wskazać Adresata właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.Po wyborze sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne należy określić: adresata, numer miejsca prowadzenia działalności, nazwę miejsca prowadzenia działalności, adres miejsca prowadzenia działalności, czy składane sprawozdanie jest sprawozdaniem zerowym.. Sprawozdanie składa się za w systemie BDO wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.. Roczne sprawozdania za rok 2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, na podstawie danych zebranych w ciągu roku, w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt