Podaj cztery przyczyny intensywnego rozwoju turystyki

Pobierz

Ewentualny brak zgłoś .. Transport podlega ciągłym zmianom, którym przyjrzymy się w tej lekcji.. - Chęć rozwoju intelektualnego (poznanie innych obyczajów np.) - Chęć wykorzystania aktywnie wolnego czasu.. Powierzchnia Kenii wynosi 582 650 km 2, a w kraju mieszka prawie 47 milionów mieszkańców.. Gospodarka Polski.. kod: 94-203 miejscowość: Łódź adres: ul. Praussa 4Przyczyny gwałtownego wzrostu znaczenia turystyki w drugiej połowie XX wieku: wzrost zamożności społeczeństwa; rozwój infrastruktury drogowej;Podaj po jednym przyrodniczym czynniku rozwoju: - turystyki w Szwajcarii.. 4.Podaj po 3 przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Europy Pd?. Handel zagraniczny i turystyka Zadanie 4.. 6.Podaj nazwy 1-2 .Transkrypt.. A Spadek urodzajności gleb B Wzrost stężenia metali ciężkich w atmosferzeBlog.. Położenie i podstawowe informacje o Kenii.. - przemysłu meblowego w Finlandii.. Ponadto wskażemy rolę systemu transportowego i terminali w rozwoju danego kraju lub regionu.. Zadanie 3 Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący degradacji gleb oraz jej wpływu na życie i działalność człowieka.. Regiony turystyczne: - basen Morza Śródziemnego, - Azja Południowo-Wschodnia.. Od XIX wieku na dużą skalę zaczął rozwijać się przemysł.Podaj przyczyny wysokiego udziału wpływów z turystyki w wartości eksportu.. - hutnictwa żelaza na Ukrainie..

Do przyczyn dynamicznego rozwoju turystyki należy zaliczyć:1.

- Postęp technologii.Turystyka, czynniki wpływające na rozwój turystyki, turysta.. Maturalne karty pracy.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17.. Szkolne 37 kontakt tel.. : (12) 68-32-101 fax: (12) 68-32-100 e-mail: .. Wzrost zamożności obywateli wielu pań Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2.. R9E9dReZ19KlK 1.Mickiewicza 4 kontakt tel.. Stolicą kraju jest Nairobi, gdzie zamieszkuje niemal 3,5 mln mieszkańców.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII Arkusz I ARKUSZ I MAJ ROK 2006 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.. Podsumowanie.. oraz po trzy dzialania jakie powinny byc podejmowane przez panatwo na rzecz zwiekszenia liczby urodzem.. kod: 31-978 miejscowość: Kraków adres: os. Omów przyczyny ukształtowania się stanów w Polsce.Klasa 6a Temat: Turystyka w Europie Południowej.. Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych umożliwia turystom regenerację sił fizycznych i psychicznych (rekreację) oraz zapewnia im odpoczynek i rozrywkę.Erozja gleby, zwiększone niebezpieczeństwo występowania lawin i osunięć ziemi, powodowane przez intensywny rozwój turystyki narciarskiej Zwiększona produkcja odpadów , wywołana eksploatacją obiektów i urządzeń turystycznychDuże zużywanie zasobów środowiska, np. intensywne wyręby lasów w celu pozyskania drewna, duży pobór piasków, Obciążenie środowiska z powodu zużywania ogromnej ilości energii, Zwiększona produkcja odpadów przez eksploatacją obiektów oraz urządzeń turystycznych, Nasilenie synantropizacji zwierząt, Niszczenie różnorodności biologicznej,(4 pkt) Przedstaw cztery przyczyny, które zadecydowały o dynamicznym rozwoju turystyki na świecie w drugiej połowie XX wieku..

1.Jakie są przyczyny rozwoju turystyki na południu Europy?

(3 pkt) Określ, które ze zdań prawdziwie (litera "P"), a które fałszywie (litera "F") opisują handel zagraniczny na świecie.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.. (1 pkt)Podsumowanie - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. granic, - bogata oferta turystyczna, - bezpieczeństwo na świecie.. Kenia to była brytyjska kolonia położona we wschodniej Afryce.. - Warunki ekonomiczne pozwalają na wyjazdy więc trzeba korzystać z życia.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 - 27) i barwną mapę.. Przez kraj przebiega równik.. Jot19 1)Niski udział: -mimo tego, że kraj ma wybitne walory turystyczne to jeżeli ma za dużą liczbę mieszkańców to kraj nie osiągnie dużych dochodów z turystyki- rozwój turystyki, - powstanie nowych miejsc pracy, - rozwój usług, Zagrożenia: - zaburzenie naturalnego ekosystemu (zmiany mikroklimatu, wzrost wilgotności powietrza) - zmiany składu gatunkowego flory i fauny Pienińskiego Parku Narodowego oraz Dunajca, - zakłócenie przepływu wody i pracy rzeźbotwórczej Dunajca,Przedstaw cztery przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w polsce.. IV Liceum Ogólnokształcące im.. Czynniki wpływające na rozwój turystyki we współczesnym świecie: - wzrost zamożności społeczeństwa, - postęp cywilizacyjny: * rozwój transportu, * rozwój mediów, - możliwości przekroczenia granic, - bogata oferta turystyczna, - bezpieczeństwo na świecie..

Następnie podaj trzy nazwy metali ciężkich.

Gospodarka dzieli się na 3 główne działy - rolnictwo, przemysł i usługi.. W Polsce, tak jak w większości miejsc na świecie, najpierw rozwinęło się rolnictwo.. Turystyka : - wypoczynkowa, - poznawcza1.. Co nazywamy infrastrukturą turystyczną i co do niej należy?. 3.Wymień kraje atrakcyjne turystycznie w południowej Europie: 5. Podaj nazwy miast zabytkowych w Europie południowej?. Jeżeli system wymiany informacji na świecie porównamy do systemu nerwowego, to system transportowy jest krwioobiegiem.. Po gimnazjumPrzestrzenne skutki rozwoju turystyki związane są z: nową formą użytkowania terenów pozamiejskich rozwojem osadnictwa turystycznego rozbudową istniejących układów przestrzennych tworzenie m nowych dzielnic i miejscowości poprawą wyposażenia miejscowości w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej Negatywne konsekwencje rozwoju turystykiSkutki rozwoju turystyki - pozytywne i negatywne Omawiając skutki rozwoju turystyki można rozpatrywać je od strony turysty oraz regionu turystycznego (jego ludnośco i władz).. Regiony turystyczne: - basen Morza Śródziemnego, - Azja Południowo-Wschodnia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt