Cechy rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych

Pobierz

Do podanych grup państw przyporządkuj odpowiednie cechy, wpisując litery we właściwe miejsca.Pojęcie krajów słabo rozwiniętych dotyczy bardzo licznej grupy krajów charakteryzujących się zbliżonymi cechami tj.: I podejście: 3 cechy - niski poziom dochodu narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca, surowcowo- rolnicza struktura tworzenia dochodu narodowego, niewielki zakres technicznego uzbrojenia pracy.. Wśród 47 bardzo wysoko rozwiniętych państw świata (wg HDI w 2011 roku): 30 to państwa europejskie, 10 to państwa azjatyckie (w tym autonomiczna prowincja Chin - Hong Kong), 5 to państwa amerykańskie i 2 to państwa Australii i Oceanii.Kraje wysoko rozwinięte : * niski lub ujemny współczynnik przyrostu naturalnego , * niska śmiertelność niemowląt , * znaczny udział osób starszych w społeczeństwie , * zbilansowana dieta , swobodny dostęp do zróżnicowanych produktów żywnościowych , * wysoki poziom wykształcenia mieszkańców , bardzo niski poziom analfabetyzmu *wysoki wskaźnik urbanizacji, * problemy związane z intensywnym rozwojem miast (korki samochodowe, zanieczyszczenie atmosfery), * dominacja usług .Zaznacz trzy cechy krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo.. -powszechny dostęp do środków produkcji wspomagany wysokimi kredytami.. Podstawowymi cechami państw wysoko rozwiniętych gospodarczo są: - Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca powyżej 10000 USD; - dominacja usług w strukturze zatrudnienia i w tworzeniu PKB; - wszechstronnie rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa; - duża wydajność pracy;Udział rolnictwa w produkcie krajowym krajów rozwijających się jest bardzo wysoki w porównaniu z krajami rozwiniętymi..

Zacofanie rolnictwa 6.

Dzięki temu tworzą tam nowe miejsca pracy, wspierają PK słabiej rozwiniętych krajów i odpowiadają na potrzeby rynku.cechy państw o wysokim, średnim i niskim .. w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo analizuje strukturę wieku i płci ludności na przykładach wybranych państw świata (na podstawie danych statystycznych) .. Cechy rolnictwa : 1.niska towarowość 2.wysoka kultura rolna 3.nadwyżki w produkcji żywności 4.rozwinięty przemysł przetwórczy 5.dominacja produkcji roślinnej nad chowem zwierząt gospodarskich 6.rozdrobnienie gospodarst 7.duże .Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo.. b) Duże zasoby taniej słabo wykwalifikowanej siły roboczej.Aby nastąpił rozwój krajów słabo rozwiniętych, wymagane są przede wszystkim takie działania, jak unowocześnienie rolnictwa i infrastruktury gospodarczej (transport, komunikacja, sieć energetyczna), podniesienie poziomu edukacji, zmniejszenie przyrostu naturalnego, zwiększenie obrotów handlu zagranicznego czy zapewnienie pomocy z krajów lepiej rozwiniętych.STRUKTURA PKB - poziom rozwoju gospodarczego państwa niski - dominacja rolnictwa i przemysłu (wydobywczego) średni- duży udział usług i stosunkowo wysoki udział przemysłu i rolnictwa wysoki - dominacja usług i bardzo mały udział rolnictwa, 3.Kraje bardzo wysoko rozwinięte 1 Australia: 0.939 2 Singapur: 0.925 3 Hongkong: 0.917 4 Nowa Zelandia: 0.915 5 Japonia: 0.903 6 Korea Południowa: 0.901 7 Brunei: 0.865 Kraje wysoko rozwinięte 8 Malezja: 0.789 9 Palau: 0.788 10 Sri Lanka: 0.766Przykładowe cechy społeczno-ekonomiczne krajów słabo rozwiniętych: - Dominacja rolnictwa w strukturze zatrudnienia i wytwarzania PKB; - Gospodarka oparta o eksport głównie surowców i towarów słabo przetworzonych; - Bardzo wysokiKraje wysoko rozwinięte bardzo często przenoszą produkcje do Azji ze względu na niższe koszty produkcji, znacznie wyższą efektywność pracy oraz niższe podatki..

Niektóre cechy: 1.

Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii.Jest charakterystyczne dla państwwysoko rozwiniętych, gdzie rolnictwo jest uprzemysłowione.. •kraj zależny to taki, którego siły napędowe rozwoju leżą poza granicami tego kraju, tj. w KWR oraz którego rozwójCharakterystyka krajów słabo rozwiniętych: 14 najważniejszych cech.. Uzależnienie od głównego produktu.. Niski poziom dochodów 2.. Eksport głównie surowców mineralnych i płodów rolnych.. Społeczne - niski poziom analfabetyzmu - wysoki wskaźnik urbanizacjiWybierz po cztery cechy charakterystyczne dla krajów średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo.. Przemysł odgrywa ważną rolę w krajach średnio rozwiniętych, a w krajach słabo rozwiniętych- dominacja rolnictwa i przemysłu - brak przemysłu zaawansowanych technologii - zacofanie technologiczne - mała ilość wysoko wykwalifikowanych pracowników - mała wydajność pracy - mała produkcja elektryczna przy stosunkowo wysokiej energochłonności.. Większość gospodarek z mniej rozwiniętych krajów koncentruje się na produkcji produktów podstawowych, a nie na działaniach wtórnych.Kraje wysoko rozwinięte - cechy, przykłady, problemy.. Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów.. ROLNICTWO funkcje rolnictwa rolnictwaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwadogodne warunki zdrowotne, do rozwoju rolnictwa, transportu, przemysłu; -olbrzymia ilość ludzi koncentruje się w dolinach i deltach wielkich rzek z uwagi na bardzo dobre gleby (np. delta Nilu, dolina Gangesu, Niz.Przyporządkuj wymienionym krajom (A-B), po dwie charakterystyczne dla nich cechy gospodarki rolnej (a-e)..

Wszystko to wyjaśnia przewagę rolnictwa w krajach najsłabiej rozwiniętych.

Szczególną działalnością w ramach rolnictwa towarowego jest prowadzenie UPRAW MONOKULTUROWYCH.Wybierz cechy rolnictwa typowe dla krajów rozwijających się oraz wysoko gospodarczo rozwiniętych.. Problem bezrobocia 7.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Oblicza Geografii 1. ćw4/85.. Rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii.W krajach rozwiniętych rolnictwo zapewnia zatrudnienie niewielkiej części ludzi (2 szt. Do 5 szt.).. Cechy rolnictwa krajów wysokorozwiniętych: -duzy udział roślin przemysłowych,owoców i warzyw w produkcji roslinnej.. Następnie wpisz odpowiadające tym cechom litery we właściwe miejsca tabeli.. Im wyższy poziom rozwoju kraju, tym większy udział usług i mniejszy udział rolnictwa w wytwarzaniu PKB.. Wysoki współczynnik przyrostu naturalnego ludności.. Cechy rolnictwa w krajach słabo rozwiniętych główne cechy rolnictwa w KSR: - duża liczba zatrudnionych w sektorze rolnictwa - niska wydajność pracy - często niekorzystne warunki przyrodnicze - za mało żywności na własne potrzeby - utrudniony eksport do KWR Na świecie znajduje się więcej pożywienia niż jest potrzebne do wyżywienia wszystkich ludzi.Aby nastąpił rozwój krajów słabo rozwiniętych, wymagane są przede wszystkim takie działania, jak unowocześnienie rolnictwa i infrastruktury gospodarczej (transport, komunikacja, sieć energetyczna), podniesienie poziomu edukacji, zmniejszenie przyrostu naturalnego, zwiększenie obrotów handlu zagranicznego czy zapewnienie pomocy z krajów lepiej rozwiniętych.cechy krajów wysoko rozwiniętych..

Poniższe punkty podkreślają czternaście podstawowych cech krajów słabo rozwiniętych.

Chociaż rolnictwo zajmuje dominującą pozycję w krajach najsłabiej rozwiniętych, zawsze znajduje się w zacofanym położeniu, co prowadzi do niskiej wydajności.Wśród cech gospodarczych wyróżnia się m.in. strukturę PKB.. Masowe ubóstwo 3.. Oto jedne z najwazniejszych cech: - wysokie PKB na jednego mieszkańca, - duży udział usług w gospodarce, - niski przyrost naturalny, starzejące się społeczeństwo, - wysoka towarowość gospodarstw, itp.społeczne w krajach słabo rozwiniętych są zdeterminowane przez rozwój gospodarek krajów w takim stopniu, że gospodarka KSR może rozwijać się wyłącznie jako odbicie procesów rozwojowych KWR (T. dos Santos).. « Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2008, 06:28:31 pm ».. Dominacja przemysłu w strukturze PKB.. Jego charakterystycznymi cechami są: wysoki stopieńmechanizacji i chemizacji, wprowadzanie nowych, wydajniejszych odmian roślin i zwierząt.. -koncentracja gospodarstw.Rolnictwo.. A.Korea Północna, Chiny, Wietnam, Filipiny ……, …… B.Francja, Niemcy, Holandia, Dania ……, …… Cechy gospodarki rolnej: a) dominacja produkcji roślinnej w ogólnej produkcji rolnej,10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt