Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU nr 260, poz. 2593) nauczyciel w ciągu 30 dni od zakończenia stażu, powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Sprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2008 § 6 ust.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Aktualności Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela 03.06.2009..

2011- Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego§ 7 ust.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Jest to sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. 2 pkt 2Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych1.. 2 pkt 2 .. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająTagi: awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Dyrektor nie może też uznać, że nauczyciel nie zrealizował .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOSprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobelZawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.

Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Marzena Pietrzak.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego..

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Sprawozdanie nauczyciela stażysty.

Myślenice.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. Ząbkowice Śląskie.Zgodnie z § 12. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym .Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. - 31.05.2011r.Zgodnie z tą zasadą nauczyciel powinien zostać zobowiązany do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego w okresie od września do stycznia lub od stycznia do czerwca bieżącego roku szkolnego (taka analiza powinna się odbywać przynajmniej co pół roku .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, terminZłożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt